Đây là text ai cũng thấy

Đây là text ai cũng thấy

Đây là text phải login rồi mới thấy

Đây là text phải login rồi mới thấy