Đây là text ai cũng thấy

Đây là text ai cũng thấy